Attesten

Via e-mail (info@dokterpetra.be) kunnen medische vragen slechts beperkt beantwoordt worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn in dat geval onvoldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechtelijke) verplichting en het advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften tijdens uw raadpleging.

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.